Новини

"ПАСАТ АНТЕНИ" ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-1091-C01: Повишаване на производствения капацитет на "Пасат антени" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Информация за проекта:

Дата на стартиране: 09.02.2016год.

Дата на приключване: 09.04.2017год.

Статус на изпълнение на договора: в процес на изпълнение.

Местонахождение: България, Югозападна и южно-централна България, район - Южен централен, област - Пазарджишка , община - Пещера,

гр. Пещера

 

Описание на проекта:

Проектното предложение е насочено към повишаване на производствения капацитет на "ПАСАТ АНТЕНИ" ООД.

Главните дейности по проекта са:

 ► Дейности за подобряване на производствените процеси;

 ► Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти;

 ► Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието;

 ► Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес

 

Продължителността на проекта е 14 месеца.

 

Цели и резултати:

Общата цел на проекта - повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на "ПАСАТ АНТЕНИ" ООД, ще бъде постигната чрез закупуване на ДМА и въвеждането им в експлоатация в производствения процес на дружеството.

 

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

1. Повишаване на приходите от износ;

2. Нарастване на производителността на труда;

3. Увеличаване на ефективността на производствените разходи;

4. Повишаване на качеството на продукцията;

5. Разнообразяване на асортимента от продукти на предприятиятието;

6. Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, чрез намаляване на потреблението на суровини за   производство.

 

Финансова информация:

Обща стойност на проекта: 422 200.00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 295 540.00 лв. или 70.00 % от допустимите разходи по проекта, от които 251 209.00 лв. европейско и

44 331.00 лв. национално съфинансиране.

 

Количка

Количката е празна.

Валута